SOMGENS

Síndromes y trastornos comunes, Cáncer de:

Mama

Colorrectal

Endometrio

Poliposis adenomatosa

Gástrico

Estroma Gastroinest

Melanoma

Mama

Colorrectal

Endometrio

Poliposis adenomatosa

Gástrico

Estroma Gastroinest

Melanoma

OVARIOS

Ovarios

PANCREAS

Pancreas

PROSTATA

Próstata

RENAL-1

Renal

PIEL

Piel

UTERO

Útero

TIROIDES

Tiroides

MAMA

Mama

COLON

Colorrectal

ENDOMETRIAL

Endometrio

POLIPOSIS-ADENOMATOSA1

Poliposis adenomatosa

GASTRICO

Gástrico

GASTROINTESTINAL

Estroma Gastroinest

MELANOMA

Melanoma

MAMA

Mama

COLON

Colorrectal

ENDOMETRIAL

Endometrio

POLIPOSIS-ADENOMATOSA1

Poliposis adenomatosa

GASTRICO

Gástrico

GASTROINTESTINAL

Estroma Gastroinest

MELANOMA

Melanoma

OVARIOS

Ovarios

PANCREAS

Pancreas

PROSTATA

Próstata

RENAL-1

Renal

PIEL

Piel

UTERO

Útero

TIROIDES

Tiroides

Síndromes y trastornos comunes

 • Cancer de mama

 • cáncer de colon rectal

 • cáncer de endometrio

 • Poliposis adenomatosa familiar

 • Cáncer gástrico

 • Tumor del estroma gastrointestinal

 • Melanoma

 • cáncer de ovario

 • cáncer de páncreas

 • cancer de prostata

 • cáncer de riñón

 • cancer de piel

 • cancer de tiroides

 • cáncer uterino